Waarom?

Via de website worden persoonsgegevens verzameld.
Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit privacy beleid willen we de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de toezichthoudende instantie:
https://www.privacycommissie.be

Dit Privacy beleid vormt integraal deel van onze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit privacy beleid.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit privacy beleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit privacy beleid.

Wie verantwoordelijk?

De website www.deknudtmirrors.com wordt beheerd door
Deknudt Mirrors
Kasteelstraat 10
8540 Deerlijk
BE 831.734.814
Tel: +32 56 56 73 55 11
www.deknudtmirrors.com
info@deknudmirrors.com

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Deknudt Mirrors als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

In hoofdstuk ‘Worden persoonsgegevens gedeeld met derde personen’ worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

Verzamelen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld.

Via toegang en gebruik van de website en diensten
Via contactformulier van de website
Via verschillende technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.deknudtmirrors.com verschaft. De gegevens verwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toeneemt.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoons gegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. We hebben het hier over data omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

Doeleinden van de verwerking:

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten.
Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners.
Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop.
a/Feitelijke verwerkers
Deknudt Mirrors kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Deknudt Mirrors en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Deknudt Mirrors kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen. Een voorbeeld hiervan zijn onze agenten.

Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.

De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Deknudt Mirrors.

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b/Andere verantwoordelijke verwerkers
Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:
Google Analytics
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
Flickr

Deknudt Mirrors is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacy beleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstelling van de verwerking.

c/Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.
Deknudt Mirrors kan gehouden worden om, geheel gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Deknudt Mirrors zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

Welke rechten heeft de gebruiker?

De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@deknudtmirrors.com. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van de identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Deknudt Mirrors verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Deknudt Mirrors niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a/inzagerecht
De Gebruiker heeft een recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

Deknudt Mirrors behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage.
Deknudt Mirrors is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

b/recht van verzet en verbetering
De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.


Cookiebeleid

De website maakt gebruik van diverse cookies. Het gebruik van cookies helpt Deknudt Mirrors de algemene en individuele gebruikservaring te verbeteren.

De Gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

De website werd ontwikkeld op basis van het SANA Commerce platform. SANA Commerce is een professionele webbouwer die over alle technische knowhow beschikt om alle persoonsgegevens veilig te beschermen. Via onderstaande link kunt U de Privacy Policy van SANA Commerce raadplegen.

http://help.sana-commerce.com/sana-commerce-92/knowledge_base/security-measures-and-privacy-policy/security-measures

Gebruikte cookies:
Session cookies: Worden gebruikt door de server om gebruikers pagina’s te beheren.
Authentication cookies: Bevat hoog beveiligde authenticatie gegevens van de Gebruiker.
Anti-forgery cookies: Beschermt tegen CSRF attacks.
Basket cookies: Beheert op een veilige manier de inkoopgegevens.
Guest cookies: Beheert op een veilige manier de Gebruiker die als ‘guest’ is ingelogd.
Last viewed products: Hierbij worden de laatst bekeken artikelen bewaard.
Third party cookies: Worden gebruik voor analyses zoals Google Analytics.


De Gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen.
De uitschakeling van bepaalde cookies heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De Gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.
Laden
Laden